汉语大辞典手机版
在线字典 -> 在线查询走之旁、走之底、走字旁的字有哪些,偏旁部首辶字旁的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 220 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
3chuò4yi
5biān5liáo
5dào5réng
55shi
66guò,guō
6mài6
6qiān6xùn
66
6辿chān6gān
66
7chí7fǎn
7hái,huán7háng
7jìn7jìn
7lián7wéi
77
7yíng7yuǎn
7yùn7zhè,zhèi
7zhūn7
77é
7wàng7
77
8dài8
8dié8ěr
8jiā8jiǒng
8pǎi,pò8shù
8tiáo8
88táo
8chè8chén
8chí8zhì
8jìng8ke o pi
88zhù
9bèng9hòu
99
9nǎi9
9páng9shì
9sòng9táo
9退tuì9xuǎn
9xùn9
9zhuī9jiǒng
9dòng9dùn
9huí9jié
9liè9迿xùn
9yòu6ji
1010chěng
1010dòu
10féng10guàng
1010qiú
10qūn10shì
1010
10tòng,tōng10tòu
1010xiāo
10zào10zhú
10lián10jìng
10zhè10
10gu10huí
10qiú10
10suò10
10yōu11chuō
11dài,dǎi11huàn
11kuí11
11luó11wēi
1111bèn
1111guò
11jìn11zhōu
1111yuǎn
11bèng11cuò
11zhú11lái
11nuò11yóu
1112
12biàn12chuán
12dào12dùn
12ě12ě
12huáng12qiú
12suí,suì12
12wèi,yí12xiá
1212
12zhēn12yóu
12yùn12wéi
12yǎn12chí
12chòu12
12dàng12nɑn
12shí12suí
13áo13gòu
13liú,liù13qiǎn
1313
13yáo13
1313xùn
13chí13cuō
13he wo ong13yáo
13yuǎn14zāo
14zhē14dùn
14shì14
14chì14
14guàn14lóu
1414zhāng
15lín15
15zūn15rào
15mài15qiān
15liáo15
15xuǎn15chí
15è15téng
1616
16xiè16yāo
16zhān16huán
16shì17miǎo
17suì17ěr
17biān18
18biān18
19yuán21yáo
2222luó

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带走之旁、走字旁的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!
常用偏旁部首查字:
金字旁的字 木字旁的字
水字旁的字 火字旁的字
土字旁的字 草字头的字
提手旁的字 三点水的字
女字旁的字 竖心旁的字
马偏旁的字 宝盖头的字
单人旁的字 口字旁的字
日字旁的字 月字旁的字