汉语大辞典手机版
在线字典 -> 在线查询偏旁部首山字旁、山字头的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 363 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
3shān4
5huì5àn
5huì5
5xiān6
66
6suì6
66屿
6hàn6chū
6è6hóng
6rèn6shēn
6yin7ào
77cén
7chà7dǎo
7gàng,gǎng,gāng7lán
77qiān
77xiàn
77bǎn
77áng
7fén7jié
7jiè7
7qián7wán
77yǎo
7yuè8àn
8dài8dōng
8gǒu8
8jiǎ8
8岿kuī8lǐng
8mǎo8mín
8tiáo8tóng
8xiù8xué
8yán8
8yuè8gāng
8zuò8ào
8xiù8biɑn
8zɑi8
88
8kuàng8
8lǐng8
8ping8
88
8tiáo8tuó
8xuè8yǎng
8zuò9dòng,tóng
9jiāo9jiào,qiáo
9luán9shì,zhì
9xiá9xún
9yáo9zhēng
9shí9tóng
9ān9
9chéng9dié
9é9ěn
9ér9
9gāi9qiǎ
99huán
99
99
9luò9
99quán
9wéi9wéi
9xié9
9yòu10
10é10fēng
10jùn10kàn
10lāi10làng
10láo10náo
10qiào10
10xiá10xiàn
10é10dǎo
10fēng10gào
10gěng10huà
1010què
10qún10róng
10shēn10
10峿10xiǎn
10yín10yōu
11bēng11chóng
11cuī11
11guō11
11jué11kōng
11líng11
11xiáo11
11yān11yín
11zhǎn11
11sōng11dōng
1111lái
11gǎng11kūn
11kūn11yín
11lún11lún
1111
11chóng11dōng
11duǒ11
11hán11jié
11jué11lín
11mín11
11wěi11zhēng
11zhēng11
12chá12cuó
12崿ě12
12kān12lǒu
12méi12qiàn
12qīn12róng
12wǎi,wēi12wéi
1212
12zǎi12
12suì12lán
12cuó12yáng
12shì12fēng
12hán12huàn
12huáng12
1212ke
1212
12měi12yán
12qi12qiú
1212tíng
12wēi12yǎn
12yán12yáng
12yǎo12
1212
12zhì12zhù
12zōng12zōng
13áo13
13niè13shèng
13sōng13
13kǎi13bēng
13cāng13dàng
13diān13cuī
13jié13kāo
13liú13qīn
13róng13ruo
13shi13
13wěng13
13yǒng14
14zhàng14zōng
14dié14zhǎn
14zhǎn14
14lǒu14cēn
14cáo14yǎn
14wěi14dǎo
14dǎo14嵿dǐng
14tuò14liáo
14kāng14lóng
14qiāng14sǒng
1414xiàng
1414zuǐ
1515céng
15dèng15lín
15zūn15yáo
15jiào15ào
15qīn15láo
15jué15
15jiàng15jiāo
15jiāo15qín
15jué15
15liáo15liáo
1515yān
15yáo15zhàn
16xiè16
16náo16
1616xué
16xiǎn16
16niè16zhān
16wei16
1616zuì
1317nì,yí
17yuè17lǐng
17dǎo17jié
1717róng
17嶿ru17yǐn
18xī,xī18guī
18jié19diān
19yíng19yán
20chán20wēi
2020
20lóng20lóng
20quán20yǐng
21kuī21chǎo
22náo22diān
22luán22yán
22yán22cuán
22niè23yǎn
23diān23yǎn
24kuí   

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带山字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!
常用偏旁部首查字:
金字旁的字 木字旁的字
水字旁的字 火字旁的字
土字旁的字 草字头的字
提手旁的字 三点水的字
女字旁的字 竖心旁的字
马偏旁的字 宝盖头的字
单人旁的字 口字旁的字
日字旁的字 月字旁的字