汉语大辞典手机版
在线字典 -> 在线查询偏旁部首目字旁的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 238 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
57dīng
8máng8
8zhí8gàn
8máng8
9dān9dǔn
9dùn9kàn,kān
9kōu9mào
9méi9miǎn
9miǎo9pàn
9shěng,xǐng9
9xiàng,xiāng9zhǎ
9fǎng9fēng
9yún9xián
9mín9míng
9pān9shì
9xiàn9xīn
9yuǎn10chǎo
10huàn,xuàn10lóng
10mèi10mián
1010shěng
1010yuān
10zhēn10shì
10shì10yǎo
10bǐng10dié
1010huò
1010kuàng
10pàng10
1010shēn
10shèn10yāng
10zhěn10zhēn
10zhēng10zhù
11chī11juàn
11kuàng11mí,mǐ,mī
1111móu
11suī11tiào
11yǎn11zháo,zhāo,zhe,zhuó
11zhēng11
1111zhòng
1111dié
11míng11
11xuàn11tóng
11yáng11zhèn
1212é
12hàn12huǎn
12jiǎn12juàn
12lái12shào
12suō12
12xiàn12kùn
12chěng12cuó
12miǎn12méi
13bì,pì13cǎi
1313
13huī,suī13jié
13jīng13lèng
1313miáo
1313
13shǎn13shuì
13suì13
13lài13juàn
1313gùn
13hūn13jiān
13li13
1313
13qióng13shì
13tiǎn13wān
13zhēng13zhǒu
14chǒu14gāo
14guì14kuí
14mào14ruì
14sǒu14
14chǔn14
14hùn14hóu
14huī14hūn
14mèi14
1414xià
14xǐng14
14xuān14
14zāi15chēn
1515mán
15méng15míng
15xiā15chī
15dàng15fen
15qióng15kòu
1515
15wěng15
16chēng16cōng
16kàn16lou,lōu
16piǎo16piē
16shùn16
16mán16kōu
16diāo16guī
16wàn16
16zhàng17dèng
17liào,liǎo17lín
17qiáo17shěn
17shùn17shùn
17tóng17zhǔ
17guì17chè
17xián17jiàn
1717
1717xuè
1718
18méng18
18zhān18zhào
18chǒu18jiǎn
18ài18huì
18huò18wéi
18sào19xuān
19nǐng19kuàng
19lei19mián
19mián19pín
19xūn19yào
14lōu 20jué
20méng20mián
21huò21
22lóng22guàn
24chù24kàn
2424mǎn
25tǎng26zhǔ

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带目字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!
常用偏旁部首查字:
金字旁的字 木字旁的字
水字旁的字 火字旁的字
土字旁的字 草字头的字
提手旁的字 三点水的字
女字旁的字 竖心旁的字
马偏旁的字 宝盖头的字
单人旁的字 口字旁的字
日字旁的字 月字旁的字