汉语大辞典手机版
在线字典 -> 在线查询病字头,偏旁部首疒字旁的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 228 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
57dīng
7jiē7liáo
77nǎi
88jiù
88nüè,yào
8shàn8yáng
8gāng8xià
88zhǒu
99chèn
9chuāng9fēng
9jiè9
99
9yóu9zòng
99
9cuì9jué
910bìng
10dɑ,dǎn10gān
1010jiā
10jìng10
1010niè
10pào10
10shān10téng
10xuán10yōng
10zhà10zhěn
10zhèng,zhēng10zhǐ
10zhù10fèi
10gōu10xuē
10zhī11
11hén11jiē,jiē
11quán11wěi
11yǎng11
11zhì11tōng
11huí11zhì
11téng11tān
1112cuó
12dòu12huàn
12láo12
12mèi12
1212shā
12suān12tòng
1212xián
12zhì12jìng
12duó12
12máng12shòu
1212xiāo
12xiāo13
13chī13cuì
13dàn,dān13fèi
1313guǎn
1313
13shèn13tán
13wěi13
1313zhú
1313
13ān13
13bēng13chì
1313tiǎn
13duī13guō
1313
13mín13
13zhàng14cuó,chài
14chì,zhì14dá,dɑ
14hóu14jiǎ
1414lòu
14sào14shòu
14wēn14
14fēng14
14yīn14chén
14yáng14huàn
14huì14nuè
14wén14zhǒng
15bān15biě,biē
15chì15guān
1515liú
1515
15chuāng15
15tān15diān
15jué15yìn
16biāo16chōu
16huáng16lóng
16luǒ16qué
16yǐn16yǐng
16zhɑi16zhàng
16shèn16
16diào16lòu
16lòu16qín
1616sòu
1616zhàng
16zòng17ái
17bān17liáo
17dàn17láo
17xián17
17fèi17
1717liú
17qiáo17xián
18diàn18là,lái
1818
1818jiē
18lǐn18lǐn
18dàn18guān
18guì18lěi
18nòng18shǔ
18wēi18yōng
19xuǎn19biē
19chī19yǎng
1920zhēng
2021diān
2121lài
21yǐn21huò
2122yǐng
22xuǎn23
23yōng24tān
24diān26luǒ
28luán30luán

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带病字头的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!
常用偏旁部首查字:
金字旁的字 木字旁的字
水字旁的字 火字旁的字
土字旁的字 草字头的字
提手旁的字 三点水的字
女字旁的字 竖心旁的字
马偏旁的字 宝盖头的字
单人旁的字 口字旁的字
日字旁的字 月字旁的字