汉语大辞典手机版
在线字典 -> 在线查询衣字旁的字有哪些,偏旁部首衤字旁的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 225 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
57
8chà,chǎ8chèn
8shān8gǎn
8jié8
89ǎo
99huī
9jīn9mèi
99rèn
9dǎn9fēn
9jiè9jūn
9zhǐ9rán
9rán9
9zhī9zhōng
9zhòng10bèi,pī
1010fán,pàn
10mò,wà10páo
1010tǎn
10xiù10zhěn
10zhì10lǐng
1010
10zhé10
1010gōu
1010
1010mi
1010rán
10shào10tuó
1010tuō
10xuàn10xué
10yào10
10zuò11dāng
1111
11guī11jié
11kèn11
11kūn11qiā
11yīn11zhū
11rèn11
11chǐ11ér
11jiàn11péng
11kā mī xī mō11
1111háng
12chéng,chěng12jiǎn
1212lián
12liǎn12qún
12shù12
1212jiá
1212
12juān12kǔn
12liú12shēn
12shuì12zhěn
13bì,pí13biǎo
13chóu13chǔ,zhě,zhǔ
13duō13guà
1313liǎng
13luǒ13tì,xī
13yuān13yǎn
13kèn13fēi
13táo13chān
13chāng13chǐ
1313kūn
13líng13
13qi14bǎo
14bèi14biǎn,pián
1414dān
1414
14tuì,tùn14yùn
14huī14
14kūn14suǒ
14chóng14dié
14duān14
1414
1414tuàn
14xiè14yǎn
14yuàn14yuàn
15chǐ15jiè
15lán15
15nài15
15lián15
1515qǐ hā yā
15gōu15róng
15sǎng15yuán
16biǎo16
16jiǒng16xí,zhě
16xiàng16
16bié16褿cáo
16mɑn16
16sēn16shī
17lán17qiǎng
17suì17
17ǎo17dān
17jiǎn17jiǎn
1717fán
17cuì17
1717zhuàn
17ráo17xiān
17xín18chān
18jīn18zhàn
18dāng18liǎn
18guì18cào
18shǔ18nóng
1819
1919
19lán19
19tɑ e19zhǐ
2020shì
20xié20bǎi
20shǔ21chèn
21lǎi21lóng
22dài22lán
22tā sī kī22xiān
23zhě23jiǎn
2324pàn
24zàn24shī
25lán   

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带衣字旁的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!
常用偏旁部首查字:
金字旁的字 木字旁的字
水字旁的字 火字旁的字
土字旁的字 草字头的字
提手旁的字 三点水的字
女字旁的字 竖心旁的字
马偏旁的字 宝盖头的字
单人旁的字 口字旁的字
日字旁的字 月字旁的字