汉语大辞典手机版
在线字典 -> 在线查询偏旁部首虫字旁的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 470 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
6chóng,huǐ7qiú
88shī
8uu8qiú
8dīng8diāo
9chài9
9há,xiā9hóng
9huǐ,huī9mà,mǎ,mā
9méng9shí
9suī9xiǎng
99zǎo
99shé
99hán
9jué9zhé
10bàng,bèng10cán
10chī10dǒu
1010gōng
10háo10jiè
1010ruì
10wén10xiǎn
1010yǐn
10zhòng10fāng
10fén10qiān
10rán10wáng
10wén10yuè
10fén10
10huí10
10chǐ10è
1010háng
1010jué
10jūn10
1010
10qín10tóng
10yuán10yuè
11chēng11dàn
11gǔ,gū11
11hān11jū,qū
1111líng
11píng11qiū
11rán11shé,yí
11yóu11yòu
11zhà11zhù
11bào11dài
1111
11yíng11bǐng
11diāo11xián
11chí11bié
1111
11gǒu11tún
1111
11tiě11zhá
11zhān12gé,há
12huí12jiá
12jiāo12kuò
12mán12móu
12náo12
12qióng12
1212tíng
1212wǎng
12yán12yáng
12zhé12zhì
12zhū12huí
1212ē bì
1212qiè
12shé12
12qióng12
12dàn12
12guǐ12jié
12liè12
12píng12xián
1212
13chú13é,yǐ
13fēng13
13jié13
13shāo,xiāo13shèn
13shǔ13tuì
1313
13yǒng13zhé,zhē
13huí13bèi
13chē13diàn
13hàn13tuì
13yǒu13qiāng
13yuān13xiǎn
13jiá13láng
13máng13
1313
13jiè13yǎng
13qiú13ruì
13shèn13xíng
13xuán14chán
14fěi,fēi14guō
14guǒ14là,zhà
14láng14liǎng
14měng14
1414
14qīng14quán
14tiáo14wān
1414
14yíng14
14zhī14bàng
14wǎng14cán
14jùn14kūn
1414
14suò14uu
1414bǎn
14dōng14féi
1414shí
14dié14
1414dūn
14è14hán
14hàn14
1414lún
14qiǎn14
14zhōng14táo
14wèi14wēi
14yīng14zhū
15biān15chūn
15dié15
1515
15huáng15
15kuí15lóu
15máo15nǎn
15qiú,yóu15róng
15sōu15xiē
15yóu15
1515jiāng
15yíng15
15yǎn15wèi
15shī15yuán
15méng15xiā
15yūn15bɑn
1515chóng
1515dài
15guì15huá
15jiē15
15mào15mèi
15mián15róu
15qiū15
1515tāng
15tíng15wēi
1515xié
15xuān15yuān
15yuán15zōng
16áo16chī
1616mǎn
16mǎng16míng
16páng16qín
16róng16táng
1616
16yuán16
16bān16
1616
16lián16qi
16róng16sāo
16dāo16wén
16téng16wēng
1616
1616cāng
16chén16hàn
1616
1616nài
1616
1616xiù
16yíng16zhōng
17cáo17huáng
17luó17máo
17piāo17shì,zhē
17shuài17táng
1717xiàng
17xiāo17zhāng
17zhōng17chɑng
1717mǎng
17xiāo17
17dié,zhì17yǐn
17zhè17cōng
17zhé17mǎn
17lóu17guō
17xiǎng17biē
17chán17jiāng
17liú17
17wàn17
17qǐn17
17shāng17wèi
17wén17
11sheng18huì
18pán18péng
18shàn18chu
1818guǐ
18jué18qín
1818liáo
1818péng
1818
1818yín
18chài18náo
18chóng18chán
1818yíng
18fèi18jiǎo
18jiāo18jǐng
18jué18láo
1818qiū
18shè18
18xún18zhí
18zhuān19chán
19huò19lián
19měng19xiè
19luǒ19
19xiè19jié
19xiāo19zuī
19zhú19chēng
19xiē19
19shàn19
19dāng19
19xuān19
19zéi20
20miè20
20jiǎn20jié
20bīn20
2020háo
20róng20zhuó
21chǔn21lí,lǐ,luó
2121zhū
21fán21lěi
2121mǐn
21qiū22
22niè22shu
22xiāo22
22fēng23juān
2323quán
23lóng23lóng
23náng23
2323yīng
2424cán
2424
24cán25mán
2627jié
27zhú27zhuó

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带虫字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!
常用偏旁部首查字:
金字旁的字 木字旁的字
水字旁的字 火字旁的字
土字旁的字 草字头的字
提手旁的字 三点水的字
女字旁的字 竖心旁的字
马偏旁的字 宝盖头的字
单人旁的字 口字旁的字
日字旁的字 月字旁的字