汉语大辞典手机版
在线字典 -> 在线查询偏旁部首釒字旁的字有哪些?★
查找部首“”,共找到 649 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
8jīn9
910zhāo
10zhēn10dīng
1010liǎo
1010
10dāo10
10luàn10nǎi
10qiú10zhí
1111gāng
11huá11
11hàn11kòu
11qiān11chuàn
11shān11diào
11fán11chāi
1111huá
1111
11qiǎo11máng
1111qiú
1111shī
1111
1111
1112
12hóng12
1212qiān
12xíng12gài
12tài12
1212dùn
12chāo12
12qián12jūn
12gōu12bǎn
12dǒu12fāng
12kàng12huǒ
1212niǔ
12chén12diào
12yǔn12duo
12é12fēn
12guō12jīn
12jué12lu
12è12
12xīn12qín
12rèn12
12qín12
1212
1212yǐn
12yín12hā bā kī
12yuè12zhōng
1313shén
13shù13
13zhēng13qián
1313
1313
1313
13yuè13chú
1313tǎn
13diàn13jiǎ
13yóu13yāng
13líng13
13gōu13qiān
13bào13mǎo
1313shì
13xuàn13
1313
13bàn13běi
13bǐng13zuān
13chì13
1313
1313
1313jiā
13jié13
13kuàng13
13mín13ngɑi
1313
1313shàn
13shēng13shǐ
13shì13shī
13shí13
1313tiě
13tóng13
1313zhǎi
13zhāo13zhēn
13zhù13zuó
14chán14hóng
14xián14xíng
14xíng14lǎo
14kào14zhì
14máng14ěr
14yǒu14chéng
14tiě14
14tóng14
14diào14yīn
14quán14
14diào14zhū
14xiǎn14diū
14xiān14tǐng
14míng14
14zhēng14
14ǎn14jiǎo
1414chòng
14yín14
14qián14bǐng
14chā14chǐ
14guāng14hóu
1414
1414xiǎng
14jūn14kuǎ
14lèi14máo
1414
1414
14rén14shì
1414kǎ sī gā yī
14tóng14xiū
14zhōu14zùn
15qiú15xuān
15zhuó15zhì
1515hòng
1515
15xiāo15chú
1515zèng
15bèi15cuò
15gào15luè
15xiù15é
15fēng15xīn
15liǔ15ruì
1515láng
15qǐn15
15ā15biɑo
1515chān
15juān15tōu
15ruì15kǎ zā lī
15xiān15hàn
15hàn15hán
15hóng15huá
15huā15jiá
15wàn15xíng
15kēng15kōng
15kuàng15luè
15méi15zhé
15shèn15
1515
15wǎn15xiàn
15zhōng15
15zhen15zhù
16chǎng16chún,duì
1616láng
1616
16zhuì16zhě
16cuò16nuò
16máo16qīng
16bēn16lái
16gāng16
1616
1616guō
16kūn16chuí
16huò16zhuī
16jǐn16xiān
16tán16dìng
16péi16juǎn
16mén16jiàn
1616měng
1616àn
1616péng
16biǎo16shǎng
16chāng16diào
16diāo16
16lún16
16xiàn16guǎn
1616qián
16liàn16wàn
16kěn16lèi
16liàng16líng
1616
16mín16nài
16nèi16zuì
16niè16shù
16táo16tiǎn
16uu16yuǎn
1616
16yāng16
1616zhāo
1616cóng
16zuì17
17tōu17yáng
1717qiè
17liàn17zhēn
17kǎi17zhá
1717è
17huán17chā
17qiāo17duàn
17sōu17huáng
17āi17
17měi17
17méi17biān
17cuō17chěn
17chí17chuí
17duān17
1717jiè
17hōng17hóu
1717
17jié17jūn
17kēng17kuí
17kuí17mín
17pài17qiɑn
17róu17shēng
17shī17kā sū gāi
1717
17zōng17wéi
17wěi17wen
17xiá17
17xiū17xuān
1717zhōng
17cōng17hā bā kī
18bī,pī18sǎng
18wēng18huá
1818
18zhèn18
18suǒ18kǎi
18qiāng18
18liàn18shā
18juān18niè
1818liú
18lián18xiá
18jiā18róng
18bàng18gǎo
1818suǒ
1818
18fēng18fēng
18gāng18
1818nòu
18huàng18wàn
18kài18
18suǒ18shuò
18sǔn18táng
18tǎng18zhèn
18xià18
18xiū18yáo
18yuán19cōng
19huáng19
19zhuō19kēng
19biāo19lòu
19tāng19màn
19bèng19jìng
1919chǎn
19yōng19
19xuàn19qiāng
19suǒ19liú
1919sǎn
19cáo19shǎng
19cuī19guàn
19guò19jiàn
19kāng19ōu
1919
19luó19mǎn
19qiɑn19shòu
19shù19shuɑng
19tuán19wèi
1919xià
19xiàng19xiù
1919
19zhɑng19cōng
20jué20lín
2020shàn
20láo20náo
20liào20xín
20jué20
20juān20zhōng
2020duī
20tàng20kāi
20jiǎn20jiǎn
20fèi20dèng
20qiǎng20fén
20zhēng20chēng
2020tē te su
20dǐng20fán
20nòu20huì
2020
20jiāo20guì
20liú20qiáo
2020quān
20sǎn20
2020suì
20zān20
2020yǐng
2020zān
20chēng20zūn
21ài21
21léi21tiě
21huò21dāng
21duó21huán
21zhuó21
21lián21xiù
2121qiāo
2121huì
21jiàn21
2121péng
21yā rī21zōng
22bīn22zhù
22jiàn22chǎ
22kuàng22diào
22héng22
22kuɑn22guì
22miè22niè
22níng22
22xùn22zhuì
14xiao23biāo
2323zuān
23bào23shuò
23zhì23
2323chuò
2323
23léi23
23shǎng23xiɑn
2424
24è24jiàn
16xìng25cáng
25chán25yuè
25xiāng25lán
25guàn25jiān
25jiàn25lóng
26niè26cuān
26lěi26
2627luó
27zuān27pàn
28jué28tǎng
28làn28niè
29zhú   

  更多内容请查看【汉语大辞典】。关于带釒字旁的字有哪些,如有疑问请联系我们。谢谢!
常用偏旁部首查字:
金字旁的字 木字旁的字
水字旁的字 火字旁的字
土字旁的字 草字头的字
提手旁的字 三点水的字
女字旁的字 竖心旁的字
马偏旁的字 宝盖头的字
单人旁的字 口字旁的字
日字旁的字 月字旁的字